tung_rivning_stockholm

Rivekos tjänster

Tungrivning
Rivning med moderna miljöklassade grävmaskiner

Lättrivning
Selektiv rivning invändigt fastigheter

Gasskärning
Rivning/skrotning av stålkonstruktioner

Marksanering och schakt
Helhetslösningar för sanering och återställning av förorenad mark

Kranlyft och tunghantering
Demontering och lyft av tunga konstruktioner

Konsulttjänster
Metodlösningar i projekteringsfas
Budgetering/kalkyl i projekteringsfas

Projekthantering
Vi är vana att hantera komplexa projekt med stora krav på dokumentation och kvalitet, där vi stöder med projekteringslösningar.